Prof. emeritus mr. F. J. A. (Frans) van der Velden

Curriculum Vitae

Frans van der Velden studeerde aan de Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht, waar hij tot 1991 docent rechtsvergelijking en IPR was en promoveerde op een handelsrechtelijk onderwerp. Als raadadviseur bij het ministerie van Justitie was hij van 1991 tot 2006 belast met wetgeving op het gebied van het IPR en het nationaliteitsrecht en vertegenwoordigde hij Nederland bij de Europese Unie, de Raad van Europa en de Haagse Conferentie voor het Internationaal Privaatrecht. Hij was in die periode tevens raadsheer-plaatsvervanger in de familiekamer van het Hof ’s-Hertogenbosch. In 2000 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Familierecht van Nederlandse minderheden, in welk verband hij zich vooral bezig hield met het familierecht van islam-georiënteerde landen en van Turkije. Hij is gasthoogleraar Islamitisch recht aan de universiteiten van Maastricht en Leuven.

Publicaties

Beknopt Juridisch Woordenboek Frans-Nederlands, VIII + 140 p., Deventer 1977, ISBN 90-268-0975-1.

De toepassing der eenvormige koopwetten, in: WPNR 5405.

Rechtsvraag 84 (inzake eenvormig kooprecht), AAE XXVI, 5, p.282, p.636.

De nationaliteit van Aantjes, in: de Volkskrant 14-11-1978.

De Eenvormige Koopwetten van 1964. XIII + 340 p., Deventer 1979, ISBN 90-268-1064-4.

Indexering van alimentatie, preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, nr. 29 I, VI + 124 p., ISBN 90-268-1157-8, en nr. 29 II, VIII + 126 p., ISBN 90-268-1158-6, Deventer 1980 (samen met F.W. Grosheide).

Indexering van alimentatie, Debat over het preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, in: nr. 30, ISBN 90-268-1194-2, Deventer 1981, p. 7-22 (samen met F.W. Grosheide).

La protection de l'enfant en droit civil néerlandais, in: Travaux de l'Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française, T.XXX, Journées égyptiennes, Paris 1981, ISBN 2-7178-0411-0, p.175-188.

The Dutch law of pretium doloris, in: Netherlands Reports to the Eleventh International Congress of Comparative Law, Caracas 1982, Deventer/den Haag, 1982, p.99-123.

The law of international sales, The Hague Conventions 1986 and the Uncitral Uniform Sales Code 1980 - Hague-Zagreb Essays 4 on the law of international trade, C.C.A. Voskuil en J.A. Wade (ed), The Hague 1983, pp. 46-69.

Indexering van alimen­tatie: hoe nu verder? - Tijd­schrift voor Familie- en Jeugd­recht 1983, nr. 2, pp. 51-62 ( samen met F.W. Grosheide).

Uniform international sales law and the battle of forms - Unification and comparative law in theory and practice, Contributions in honour of Jean Georges Sauveplanne, Deventer 1984, pp. 233-249.

Het Boon/van Loon-arrest in het internationaal privaatrecht - Recht van spreken over notariaat en belastingrecht; opstellen aangeboden aan prof. A. Meering, Deventer 1984, pp.124-134.

LUVI - in: Bijzondere Contracten, Deventer, 256 pp. (I.1 - I.102.2).

De Burgerlijke Stand in Marokko - Migranten­recht 1986, nr. 7, pp. 171-175.

Indications of the interpretation by Dutch courts of the United Nations convention on the contracts for the international sale of goods 1980 - Netherlands reports to the twelfth international congress of comparative law, 1987, pp. 21-45.

Quelques problèmes juridiques des Marocains aux Pays-Bas - voordracht aan de Universiteit van Rabat tijdens het Premier Colloque maroco-néerlandais, gehouden van 6-13 april 1986, in: Le Maroc et la Hollande, Etudes sur l'histoire, la migration, la linguistique et la sémiologie de la culture, Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohammed V, Rabat, 1988, p. 131-139.

Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen; Enige opmerkingen over interpretatie en toepassing van de Convention on the International Sale of Goods 1980 en over zijn systeem van rechtsmiddelen, in het licht van het eenvormige kooprecht van ULIS, UCC en GCDG - Deventer 1988, ISBN 90-268-1844-0, XX + 608 pp.

International Encyclopedia of Comparative Law: Part I: National reports: The Netherlands, updating 1988,

Hulpmiddelen bij de interpretatie van inter­nationale overeenkomsten - in: Kokkini/van der Velden (eds), Vergelijkend en Eenvormig Privaat­recht, Molengrafica 1988, Lelystad 1989, ISBN 9060408853, p.169-191.

Droit privé uniforme - un système juridique en évolution - in: Atlas du Notariat / Atlas van het Notariaat, Ars Notariatus XLII, Deventer 1989, p. 345-364.

Eenvormig privaatrecht - een rechtssysteem in ontwikkeling - in: Atlas du Notariat / Atlas van het Notariaat, Ars Notariatus XLII, Deventer 1989, p. 691-710.

Kost een echtscheiding nog maar een postzegel? Over de betekenis van het Nederlandse echtscheidingsrecht voor Antilliaanse en Arubaanse echtscheidingen, Tijdschrift voor Antilliaans Recht/Justicia 1989, p. 142-156.

Geen echtscheiding voor een postzegel!, in: Tijdschrift voor Antilliaans Recht/Justicia 1990, p. 132-133.

Werkboek Antilliaans internationaal privaatrecht, Uitgave Universiteit van de Nederlandse Antillen 1989, 304 p.

Common law influences in the evolution of Dutch law. in: Netherlands report to the thirteenth international congress of comparative law in Montreal Maklu/TMC Asserinstituut 1990, p. 43‑57 (samen met N.A. Florijn).

Internationale aspecten van commerciële contracten, Les V van de schriftelijke leergang: 'Commerciële Contracten', Euroforum 1990, 63 pp. (10-e editie 1997)

De Burgerlijke Stand in Marokko - RIMO-bundel 7, Utrecht 1989, p. 69-91.

Europa 1992 en het eenvormige privaatrecht, in: Kokkini/Grosheide (eds), Eenvormig en vergelijkend privaatrecht 1990, Molengrafica, Lelystad 1990, ISBN , blz 3-28.

De Eenvormige Koopwet (LUVI), in: Bijzondere Contracten, Deventer (losbladig) 1990, 256 p. (revisie)

De Eenvormige Totstandkomingswet (LUF), in: Bijzondere Contracten, Deventer (losbladig) 1990, 36 p.

Het Weense Koopverdrag (CISG), Inleiding, in: Bijzondere Contracten, Deventer (losbladig) 1990, 6 p.

Het Weense Koopverdrag - Van Haags Koopverdrag naar Weens Koopverdrag, nieuwe regels voor internationale koopovereenkomsten en de problemen van Nieuw Internationaal Kooprecht, in: Juridisch Up-to-date, 15 november 1990, p. 12-13.

International Encyclopedia of Comparative Law: Part I: National reports: The Netherlands, updating 1991, 10 p.

Ratifikation des Wiener Kaufrechtsüberein­kommen durch die Niederlande - in: IPRax 1992, nr. 1, 4 p.

De Staat als partij in het internationale handelsrecht - in: Eenvormig en Ver­ge­lij­kend Privaatrecht 1991, eds. Kokkini/Grosheide, Molengrafica, Lelystad 1991, pp. 325-348.

Unifikácia práva medzinárodnej kúpnej zmluvy (Sloveens)/Das einheitliche internationale Kaufrecht, in: Evropské a Mezinárodní Právo, 1992, nr. 1, p.3-13.

Nederlandse rechtbegrippen vertaald, red. TMC Asserinstituut 1992, XVIII + 71 p. (red. K. Boele-Woelki).

Burgerlijk Wetboek, Boek 8 – Verdragen en Internationale Regelingen -, Editie Schuurman en Jordens, Tjeenk Willink – Zwolle, 1993, 738 p.

Over de transcriptie van Nederlands recht in vreemde talen, in: G.-R. de Groot (red.), Recht en vertalen II, Deventer 1993, p. 113-142.

Kanttekeningen bij de rechtsvergelijking, in: H.C.I. Rietman en W. Derksen (red.), Volkshuisvesting vergeleken, recente ontwikkelingen in België en Nederland, Zwolle 1993, p. 275-286.

Burgerlijk Wetboek, Boek 8, Verdragen en internationale regelingen; editie Schurrman en Jordens, Zwolle 1993, 737 p.

Rechtskeuze, een beperkte zekerheid, in: Grensoverschrijdend Privaatrecht, liber amicorum J. van Rijn van Alkemade, Deventer 1993, p. 275‑286.

Rules for declining to exercise jurisdiction in civil and commercial matters, in: Netherlands reports to the XIV-th Congress of the International Academy of Comparative Law 1994, E.H. Hondius en J. van Erp (red.), Zwolle 1994, p. 103-121 (samen met M. Freudenthal)..

1e aanvulling op Burgerlijk Wetboek, Boek 8 – Verdragen en Internationale Regelingen -, Editie Schuurman en Jordens, Tjeenk Willink – Zwolle, 1994, 6 p.

Rules for declining ... (vorig lemma), in: J.J.Fawcett, Forum non conveniens, Oxford University Press, Oxford 1995, p. 321-340 (samen met M. Freudenthal)..

Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weense Koopverdrag, Zwolle 1994, X + 211 blz. (samen met R.I.V.F. Bertrams).

De codificatie van het interregionaal privaatrecht, aan de hand van het interregionaal arbeidsrecht, in: Congresbundel Interregionaal Privaatrecht, Antilliaanse Studentenvereniging, 1993, 12 p.

Développements du droit judiciaire administratif néerlandais, in: Revue générale de droit processuel, p. 4-5, (samen met M. Freudenthal).

Nationaliteit als Europese jurisdictiegrond, in: OpRecht, feestbundel Struycken, Zwolle 1996, p. 357-367.

2e aanvulling op Burgerlijk Wetboek, Boek 8 – Verdragen en Internationale Regelingen -, Editie Schuurman en Jordens, Tjeenk Willink – Zwolle, 1996, 14 p.

Betekening binnen de Europese Unie, in: Het NIPR geannoteerd, annotaties opgedragen aan Dr Mathilde Sumampouw, Den Haag 1996, p. 158‑163.

Die Angemessenheit und Unangemessenheit des Wiener Kaufrechts für internationale Kaufverträge, in: Emptio-Vendition inter Nationes, Festschrift Neumayer, Basel 1997, p. 15-31.

De circulaire inzake de afstandsverklaring, in: Trends in het nationaliteitsrecht, nationaal en internationaal, H.U.Jessurun d’Oliveira (red), Den Haag 1998, p. 111-121.

Bigamie en naturalisatie, in: Aan de grenzen van het Nederlanderschap, Opstellen aangeboden aan F.Th. Zilverentant, Den Haag 1998, p. 189-194.

Nominaliteitsbeginsel en (internationaal) contractenrecht, in: De meerwaarde van de rechtsvergelijking, Opstellen aangeboden aan prof.mr H.U. Jessurun d’Oliveira, Deventer 1999, p. 79-93 (samen W.F. Grosheide).

Het Brussel II Verdrag in het licht van het Van Uden-arrest, in: Privaatrecht enGros, Feestbundel W.F. Grosheide, Antwerpen/Groningen 1999, p. 343-354, (samen met M. Freudenthal).

International Encyclopedia of Comparative Law: Part I: National reports: The Netherlands, updating 1999, 21 p. (samen met M. Freudenthal).

Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weense Koopverdrag, 2de druk, Zwolle 1999, XVIII + 268 blz. (samen met R.I.V.F. Bertrams).

Europees procesrecht en het Verdrag van Amsterdam, in: Van Nederlands naar Europees Procesrecht, Liber amicorum P.A.M.Meijknecht, Antwerpen/Groningen 1999, p. 343-354 (samen met M. Freudenthal).

Een Europese Verordening betreffende bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging in familierechtelijke zaken, in: WPNR 6421 p. 753-759

Haags Bevoegdheids en Executieverdrag, in Contracteren 1999, Nr 3.

Nieuwe Europese regels op het gebied van het internationaal privaatrecht, in Contracteren 2000, Nr 4.

Het Europees Nationaliteitsverdrag, in: Liber Amicorum Erik Lukàcs, Ministerie van Justitie 2000

Het Marokkaanse recht in Nederland, RIMO-bundel Recht van de Islam nr 18, Maastricht 2001, blz. 117- 129.

Marokkaans en Nederlands familierecht, Botsende concepten en praktische oplossingen, in Justitiele Verkenningen 2001 nr. 5, blz. 32 – 46.

Omgaan met islam-georienteerd recht, in: De multiculturele samenlveing en het recht , Ars Aequi Libri, Nijmegen 2002, blz 117 – 126 (red. N.F. van Manen).

Talaq in de rechtszaal?, Verstoting en de openbare orde. Inaugurele rede, juni 2002.

Third Report on National Case Law on the Lugano Convention, IPRax, Vol 22, 5/2002, S. 446 – 453 (samen met Cecilia Renfors en Rolf Wagner)

Burgerlijk Wetboek, Boek 8 – Verdragen en Internationale Regelingen -, Editie Schuurman en Jordens, Tjeenk Willink – Zwolle, 2de , 2002, 760 p.

Europese rechtsmaatregelen en hun uitlegging door de nationale rechter, in: NIPR 2003, afl. 2, blz 117 e.v. (samen met M. Freudenthal)

Betekenis van de islam en het islamitisch recht voor het Nederlandse familie- en jeugdrecht, FJR 2004, 21, blz 58 – 64.

Verstoting: waar praten we over? Nieuwe ontwikkelingen in het islamitische scheidingsrecht, met name in Marokko. Incretus 8, nr 2 maart 2004, blz 10 – 13.

Het Marokkaanse huwelijksontbindingsrecht en het Nederlandse IPR, WPNR 6577, Jrg 135, blz. 351-359.

Multicultureel familierecht in Nederland: ja?, en hoe? RM Themis 2004, blz.228-240.

Unieburgers en staatsburgers, de invloed van het Europese gemeenschapsrecht op het nationaliteitsrecht van de lidstaten, in: Preadviezen 2004, Ned. Vereniging voor Internationaal Recht nr 129: De nationaliteit in internationaal en Europees perspectief.

Het nieuwe Marokkaanse Wetboek van Familierecht; een schets, in: NIPR 2005-1, blz 4-10.

De codificatie van het interregionaal privaatrecht, in: Interregionaal recht, J.Kosters-reeks, Groningen 2005, blz 102-120.

Ijtihad and Moroccan family law, in: Morocco and the Netherlands - Society, Economy, Culture (Petra Bos and Wantje Fritschy eds), VU University Press, Amsterdam 2006, p. 55-66

Boekbesprekingen:

Bespreking Asser-Schut, bijzondere overeen­komsten: Koop - WPNR 5626.

Bespreking G. Oly, Algemene beschouwingen over een eenvormige wet betreffende de internationale koop van goederen, WPNR 5666.

Kronieken:

Annuaire de Législation Française et Etrangère - Pays Bas (sinds 1972), Paris 1973, (jaarlijks). (in samenwerking met anderen)

Kroniek van het privaatrecht: Inter­natio­naal privaatrecht - RM Themis 1983 - 1986.

Kroniek van het Privaatrecht: Internationaal privaatr­echt - Molengr­aaff­reeks, Zwolle 1987-1991.

Wetenschappelijke Aktiviteiten

initiatiefnemer, co-editor en eindredacteur Liber Amicorum J.G. Sauveplanne, Unification and comparative law in theory and practice/unification et le droit compare dans la theorie et la pratique, Deventer 1984, 307 pp.

Co-auteur syllabus 'Inleiding in het Marokkaans en Turks Familie- en Erfrecht', 117 pp.

Organisator van de Journées de l'Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française, gehouden van 26-30 mei 1986 te Amsterdam, Leiden en Utrecht.

Initiatiefnemer en mede-organisator van het Eerste van der Ven-symposium, ' Het mensbeeld in het recht', gehouden op 16 oktober 1987.

Initiatiefnemer en mede-begeleider van de Ne­der­landse vertaling van de Mudawwanah, de Marok­kaanse Familie- en Erfwet (door M. Berger en J. Kalden­hoven), Ars Aequi Libri 1989.

redacteur: Avec patience et courage, Historique de la fondation de la Conférence de La Haye du droit international privé, Livre de Centenaire, Den Haag 1993.

initiatiefnemer en redacteur: Honderd jaar Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht, Den Haag 1997.

initiatiefnemer en redacteur: Aan de grenzen van het Nederlanderschap. Opstellen aangeboden aan F.Th. Zilverentant, Den Haag 1998.

Niet gepubliceerde lezingen

De betekenis van het eenvormig privaatrecht voor het notariaat, lezing gehouden tijdens het Congrès International du Notariat Latin, Amsterdam 23 mei 1989.

Von Haager nach Wiener Kaufrecht - lezing op 6 oktober 1991 voor de deutsch-niederländische Juristenkonferenz te Bremen.

Le titre exécutoire européen, Conferentie Union internationale des huissiers de justice, Parijs, juni 1995

The Hague Conventions and the European Union - lezing juni 1997 te Madrid voor Steering Committee Civil Law European Union.

Hiyal: de trucendoos van juristen – RIMO 23, 2009, p.

De sharia en de mensen van het recht – RIMO 25, 2011, p.