Ethische toetsing

Onderzoek van het Amsterdam Law and Behavior instituut wordt getoetst door de ethische commissie CERCO van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Deze commissie beoordeelt of het onderzoek zich aan de algemene ethische richtlijnen voor onderzoek houdt, met speciaal oog – gezien het onderwerp criminaliteit – voor zorgvuldige omgang met privacy-gevoelige gegevens en bescherming van de privacy van (ex-)justitiabelen.

Zie verder over CERCO de website van de faculteit Rechten.

Commissie Ethiek
Ethiekreglement