Voorwaardelijke straf

Pauline Aarten MSc

Promotors: Prof. dr. Peter van der Laan &  prof. mr. Matthias Borgers (promotoren) mr. dr. Jean-Louis van Gelder (co-promotor)

Gevangenisstraffen kunnen geheel onvoorwaardelijk, geheel voorwaardelijk, of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. De voorwaardelijkheid van (een deel van) de straf betekent dat de gevangenisstraf niet direct wordt uitgevoerd: er wordt een proeftijd vastgesteld, en als de veroordeelde gedurende die periode een bepaalde voorwaarde niet naleeft, kan de tenuitvoerlegging van het voorwaardelijke deel van de straf alsnog worden gevorderd. De afgelopen jaren is het aantal mogelijk op te leggen voorwaardelijke straffen toegenomen. Dit roept de vraag op hoe deze veranderingen door betrokken worden gepercipieerd en wat de invloed van deze percepties is op de bereidheid de voorwaarden na te leven (wat betreft de veroordeelden) of de voorwaarden te vorderen en op te leggen (wat betreft de professioneel betrokkenen).

In dit project wordt het opleggen van voorwaardelijke straffen, het naleven van de voorwaarden, de tenuitvoerlegging van die straffen bij niet-naleving, en de percepties van veroordeelden en de professioneel betrokkenen (officieren van justitie, rechters en reclasseringsmedewerkers) onderzocht. De doelen van dit project zijn als volgt: Ten eerste zal aan de hand van vragenlijsten en interviews met professioneel betrokkenen de strafrechtsketen in kaart worden gebracht en gekeken in hoeverre hun percepties van invloed zijn op de vordering, oplegging en executie van de voorwaardelijke gevangenisstraf. Daarnaast zullen interviews worden gehouden en vragenlijsten worden afgenomen bij 500 volwassenen veroordeeld tot een voorwaardelijke straf. Dit deelonderzoek is longitudinaal: de voorwaardelijk veroordeelde volwassenen worden over een periode van twee jaar gevolgd om een goed beeld te krijgen van hun percepties op de voorwaardelijke gevangenisstraf en in hoeverre die van invloed zijn op de naleving van de voorwaarden. Als laatste zullen databestanden van het Openbaar Ministerie (COMPAS) en Reclassering (CVS) geraadpleegd worden om een overzicht te krijgen van de oplegging, naleving en tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf in Amsterdam.

Dit promotieonderzoek is een samenwerkingsproject van het NSCR en de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.