Werk en criminaliteit

Janna Verbruggen, MSc

Promotors: prof. dr. Wim Huisman, prof. dr. Gerben Bruinsma (promotoren)
Mr. dr. Arjan Blokland, drs. Victor van der Geest (copromotoren)

In de afgelopen decennia is de belangstelling voor het bestuderen van criminaliteit vanuit een levensloopperspectief sterk toegenomen. Daarbij gaat het niet alleen om het in kaart brengen van individuele verschillen in criminele carrières, maar ook om de vraag hoe deze criminele carrière zich verhoudt tot bijvoorbeeld de arbeidscarrière.
Een beperking van het huidige onderzoek is echter veelal dat het zich vooral richt op de invloed van één van deze carrières (bijvoorbeeld het al dan niet werk hebben, de kwaliteit van het werk) op gebeurtenissen in de andere carrière (bijvoorbeeld de criminele carrière), terwijl er in werkelijkheid mogelijk sprake is van wederzijdse afhankelijkheid. Transities in de arbeidscarrière kunnen niet alleen van invloed zijn op crimineel gedrag, maar gebeurtenissen in de criminele carrière kunnen ook van invloed zijn op transities in de arbeidscarrière. Bovendien kan het zo zijn dat er niet zo zeer sprake is van een causale relatie tussen gebeurtenissen in deze carrières, maar dat deze samenhang het gevolg is van achtergrondkenmerken, zoals persoonlijkheid en opleiding, die gebeurtenissen in beide levensloopdomeinen beïnvloeden.

Een tweede beperking is dat in veel onderzoek alleen nog maar mannen gekeken is. Speciale aandacht gaat dus hier uit naar overeenkomsten en verschillen in het verband tussen criminaliteit en werk tussen mannen en vrouwen.

Om de samenhang tussen de criminele carrière en de arbeidscarrière te onderzoeken, zal gebruik gemaakt worden van gegevens over de criminele carrières en de arbeidscarrières van 270 hoog-risico mannen en een controlegroep gematchte gemiddeld-risico mannen, alsmede de criminele carrières en de arbeidscarrières van 270 hoog-risico vrouwen en een controlegroep gematchte gemiddeld-risico vrouwen. Tevens zullen er interviews worden gehouden met mannen en vrouwen uit de onderzoeksgroep, om meer zicht te krijgen op de mechanismen die een rol spelen in de relatie tussen criminaliteit en werk.

Dit promotieonderzoek is een samenwerkingsproject van het NSCR en de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit.