Nieuwe AiO plekken

Onlangs is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst  tussen VU en NWO/NSCR ondertekend. Een belangrijk moment voor VU, NSCR en A-LAB, omdat het de samenwerking bestendigt en (weer) verruimt.

Een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is de realisatie van een aantal nieuwe promotieplaatsen, vergelijkbaar met de eerdere, succesvol verlopen Phoolan Devi AIO-trajecten.

Nog dit jaar (2016) kunnen drie promotieonderzoeken worden gestart, in voorjaar 2017 gevolgd door een vierde.

Jullie worden van harte uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor promotieonderzoek.

Het is een open call, maar vanwege de samenwerkingsovereenkomst geldt een aantal voorwaarden.

Algemene voorwaarden

  • De onderzoeksthematiek past in het A-LAB domein - d.w.z. dat van recht en gedrag en in het verlengde daarvan van maatschappelijke veiligheid - en sluit aan bij een van de onderzoeksclusters van het NSCR (zie www.nscr.nl)
  • Een multidisciplinaire, empirische onderzoeksbenadering is essentieel
  • Er moet sprake zijn van samenwerking tussen een van de participerende faculteiten en het NSCR

Vanwege de de noodzakelijke samenwerking moet aan een aantal specifieke voorwaarden worden voldaan.

Specifieke voorwaarden

  • Voorstellen worden gezamenlijk gedaan, d.w.z. door ‘combi’s’ van medewerkers met altijd één van een van de participerende faculteiten en één van het NSCR
  • Er is sprake van gezamenlijke begeleiding, d.w.z. door combi’s van medewerkers met altijd één van een van de participerende faculteiten en één van het NSCR (begeleiders zijn promotor en/of copromotor)
  • De promovendi (de A-LAB AIO’s) hebben hun werkplek bij het NSCR
  • A-LAB AIO’s promoveren t.z.t. in betrokken faculteit
  • A-LAB AIO’s worden aangesteld bij betrokken faculteit, maar aanstelling kan alleen met goedkeuring directeur NSCR en directeur A-LAB

Nota bene 1: Bij een voorstel dient een promotor  betrokken te zijn met promotierecht bij de VU. Hij/zij is daadwerkelijk betrokken bij voorstel en begeleiding; het is geen ‘papieren’ betrokkenheid.

Nota bene 2: De bij een voorstel betrokken NSCR medewerker is daadwerkelijkwerkzaam bij het NSCR als (senior) onderzoeker. Een fellowship in de vorm van een 0-aanstelling kwalificeert niet als zodanig.

Nota bene 3: Twee promotieplaatsen zijn geoormerkt voor Rechten (RCH). Het gaat om promotieonderzoek waarbij de begeleiding wordt verzorgd door ‘combi’s’ van medewerkers van RCH en NSCR en dat aansluit bij het initiatief Empirical Legal Studies (ELS).

Promotie t.z.t. bij RCH; promotor van RCH. Ook hier een gezamenlijk voorstel en begeleiding met medewerker(s) van NSCR.

Beoordeling

Voor de beoordeling van voorstellen worden reviewers aangezocht, die bekend zijn met VU, NSCR en A-LAB en hun onderzoek. Zij beoordelen op kwaliteit, thematiek, multidisciplinariteit, theoretische inbedding, methode/design, originaliteit en innovatieve kracht, haalbaarheid en valorisatiepotentie.

Reviewers stellen een rangorde op en adviseren directeur A-LAB en directeur NSCR.

Directeur A-LAB en directeur NSCR stellen definitieve rangorde vast.

Reviewers mogen uiteraard zelf niet direct of indirect betrokken zijn bij ingediende voorstellen.

Kandidaten

Het is mogelijk een kandidaat voor te stellen. Voeg in dat geval cv en studieresultaten bij.

Er kan echter ook ingediend worden zonder kandidaat.

Voorstellen worden primair beoordeeld op kwaliteit, methode enz. (zie hiervoor).

Alleen bij gelijke beoordeling wordt beschikbaarheid van een goede kandidaat bij uiteindelijke beslissing meegenomen.

Bij het indienen van een voorstel dient gebruik te worden gemaakt van bijgaand format.

Voorstellen kunnen tot uiterlijk 1 november a.s.worden ingediend bij directeur A-LAB (pvanderlaan@nscr.nl of p.h.vander.laan@vu.nl).

Uitsluitsel begin december 2016.

Voor nadere informatie: Peter van der Laan (Pvanderlaan@nscr.nl of p.h.vander.laan@vu.nl).

AiO Voorstel formulier.